You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Splošni pogoji poslovanja

I. Splošni del

1. Uvodne določbe

1.1. 
Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju krajše SPP) urejajo poslovne odnose med družbo PERI oplate i skele d.o.o. s sedežem v Zagrebu, Banjavčićeva 13, vpisano v sodni register pri Trgovskem sodišču v Zagrebu pod številko MBS: 080508469, OIB: 31650405172 (dalje v besedilu družba PERI, najemodajalec ali prodajalec) in njenimi najemniki / kupci, ki so povezani s prodajo in/ali najemom izdelkov ter zagotavljanjem storitev iz palete storitev družbe PERI, kot so npr. inženirske storitve za izvedbe statičnih izračunov ali načrtov rabe opažev, storitev prevozov in logistike ter popravil in čiščenja opreme.
1.2. Splošni pogoji so sestavljeni iz splošnega dela in posebnih delov, ki dodatno urejajo najem in nakup opreme iz najema.
1.3. Uporaba teh splošnih pogojev izrecno izključuje uporabo splošnih pogojev poslovanja druge pogodbene stranke.
1.4 Če se iz katerega koli razloga ugotovi, da je katera koli določba teh splošnih pogojev nična, to ne vpliva na veljavnost drugih določb teh splošnih pogojev.
1.5 Splošni pogoji začnejo veljati 1. 1. 2021 in so dostopni tudi na spletni strani družbe PERI, ki se glasi www.peri.com.hr.

2. Sklepanje pogodbe

2.1. Poslovne odnose med družbo PERI in najemniki / kupci ureja najemna pogodba ali ponudba PERI in naročilnica najemnika / kupca, ki vsebuje bistvene elemente pogodbe. Izjemoma se šteje, da je poslovni odnos sklenjen, ko družba PERI pisno potrdi nalog / naročilnico najemnika / kupca.
2.2. Ponudbe družbe PERI niso zavezujoče in se lahko spremenijo.
2.3. Družba PERI ob sklenitvi pogodbe ali s predložitvijo pisne potrditve iz točke B.1. SPP predloži oz. najemniku / kupcu dostavi te splošne pogoje poslovanja. S podpisom pogodbe najemnik / kupec potrdi, da se v celoti strinja z njihovo uporabo in da jih je prejel skupaj s pogodbo. Če najemnik / kupec družbe PERI brez odlašanja in najpozneje v treh (3) koledarskih dneh pisno ne obvesti, da se ne strinja s temi splošnimi pogoji, ki jih je prejel skupaj s pisno potrditvijo iz točke B. 1. SPP, se šteje, da se najemnik / kupec strinja z njimi.

3. Cene in plačilo

3.1. Družba PERI ureja ceno svojih storitev in opreme iz svojega prodajnega programa s posebnim cenikom, ki se lahko spremeni. Če izjemoma niso dogovorjene posebne cene, je za obračun merodajen cenik, ki je veljal v času sklenitve pogodbe oz. pošiljanja pisne potrditve naročilnice. Za obračun so pomembne dejanske količine predane opreme, potrjene in evidentirane med dobavo.
3.2. 
Vse cene su navedene brez davka na dodano vrednost in se nanašajo izključno na opremo brez embalaže.
3.3. Računi zapedejo v plačilo v skladu z dogovorom med družbo PERI in najemnikom / kupcem.
3.4. V primeru zamude s plačilom se zaračunajo zamudne obresti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
3.5. Medsebojna kompenzacija je dovoljena le s terjatvijo, ki jo prizna družba PERI, ali s pravomočno potrjeno terjatvijo.
3.6. Kupec / najemnik lahko svoje terjatve do družbe PERI, ne glede na njihovo vrsto, odstopi tretjim osebam le s pisnim soglasjem družbe PERI.

4. Zavarovanje plačil

4.1. Za namen zavarovanja plačila vseh obveznosti iz posameznega pogodbenega razmerja je družba PERI pooblaščena, da od najemnika / kupca zahteva predložitev dokumentov za dokazovanje njegove plačilne sposobnosti in predaje enega ali več zavarovanj v višini skupne vrednosti posameznega posla. Možna zavarovanja so depozit, bianco zadolžnica, menica, bančna garancija, osebna garancija, izvršnica ipd. Najemnik / kupec je dolžan predložiti ustrezna zavarovanja na dan sklenitve pogodbe oziroma na dan pisne potrditve naročilnice s strani družbe PERI.
4.2. Družba PERI ni dolžna dostaviti opreme pred predložitvijo zahtevane dokumentacije o solventnosti in dogovorjenih sredstev zavarovanja.
4.3. Pogodbeni stranki sestavita zapisnik o predaji in vrnitvi sredstev zavarovanja, če se s pogodbo ali drugim potrdilom ne potrdi prejema konkretnega sredstva zavarovanja.
4.4. Najemnik / kupec je dolžan družbo PERI nemudoma obvestiti o obstoju kakršnih koli izvršilnih in insolvevčnih postopkov, ki se vodijo nad njim.

5. Roki

5.1. Dobavni roki so določeni v pogodbi / naročilnici oz. po potrditvi družbe PERI.
5.2. Če je za zamudo pri dobavi kriva družba PERI, je najemnik / kupec dolžan pisno določiti razumen rok za naknadno izpolnitev.
5.3. V primeru višje sile ali drugih ovir, na katere PERI ne more vplivati, kot so stavke, državne prepovedi, težave pri prevozu in oskrbi z energijo ter motnje itd., se roki podaljšajo za čas trajanje višje ali za čas obstoja dtugih ovir. Enako velja, če se zgoraj navedeno zgodi dobavitelju ali podizvajalcu družbe PERI.
5.4. Najemnik / kupec ni upravičen do nadomestila za zamudo zaradi zamude družbe PERI, razen v primeru, ko družba PERI ali oseba, za katero je odgovorna družba PERI, zamudo povzroči namerno ali iz hude malomarnosti.

6. Dostava

6.1. Pogodbena oprema je dobavljena v skladišču družbe PERI, razen če ni drugače dogovorjeno. Možne so tudi delne dobave.
6.2. Najemnik / kupec je dolžan prevzeti opremo iz skladišča družbe PERI v roku petnajstih (15) dni od potrdive naročila.
6.3. Najemnik / kupec mora opremo prevzeti v roku, določenem v naročilnici ali najemni pogodbi. Če najemnik / kupec opreme ne prevzame v navedenem roku, ima PERI pravico odpovedati pogodbo / naročilo ali pa se bo štelo, da je pogodba ali poslovni odnos prenehal.
6.4. Družba PERI lahko določi vrsto transporta in pakiranja, kot so rešetkaste škatle, palete ipd. Oprema se vrača v isti embalaži, v kateri je bila dostavljena, razen če to po naravi stvari ne bi bilo mogoče.
6.5. Najemnik / kupec je dolžan opremo pregledati takoj po dobavi in skupaj s PERI določiti količino in pravilnost dobavljene opreme ter jo nato prevzeti. Dobavljena oprema se skupaj z morebitnimi ugovori glede količine in pomanjkljivosti opreme evidentira na dobavnici in / ali primopredajnem zapisniku.
6.6. Če najemnik / kupec kljub pravočasnemu pozivu ne prispe na dogovorjeni termin prevzema, se šteje, da je oprema prevzeta v dogovorjeni količini in brez napak.
6.7. Obveznosti glede dobavljene opreme veljajo za ustrezen način in za embalažo, v kateri je oprema dostavljena.

7. Prijenos tveganja

Oprema se dostavlja iz skladišča družbe PERI v Velikem Trgovišću, Lužec 3. Če prevoz opreme organizira najemnik / kupec, se tveganje nenamerne okvare opreme prenese na najemnika / kupca v trenutku, ko je oprema dana na razpolagu najemniku / kupcu. Če najemnik / kupec prevzame stroške prevoza opreme, potem on nosi tveganje nenamerne okvare med prevozom, in to od trenutka predaje opreme osebi, določeni za prevoz opreme. Če se družba PERI zaveže opraviti prevoz opreme, potem nosi tveganje nenamerne okvare med prevozom, vse do dostave najemniku / kupcu, vsa tveganja pa preidejo na najemnika / kupca v trenutku dobave opreme na njegovo lokacijo / gradbišče.

8. Odgovornost družbe PERI

8.1. Družba PERI je odgovorna v okviru zakonskih določb, vendar pa družba PERI odgovarja v primeru običajne malomarnosti le, če gre za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti, katerih izpolnitev omogoča pravilno izvedbo pogodbe in izpolnitev katere lahko druga stranka običajno pričakuje; ali če je izpolnitev namena pogodbe ogrožena s kršitvijo obveznosti ali če obstaja odgovornost po določbah o odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako; ali če iz pogajanj pred sklenitvijo pogodbe izhaja odgovornost; ali če pride do poškodbe življenja, telesa ali zdravja.
8.2. Odgovornost družbe PERI je omejena na obstoječe obvezno zavarovanje odgovornosti za materialno in premoženjsko škodo ter škodo zaradi telesnih poškodb, razen če je bila škoda storjena namerno ali iz hude malomarnosti.

9. Zaupnost podatkov

9.1. Pogodbenici sta soglasni, da se dokumenti in informacije v zvezi z izvajanjem pogodbenega posla ter dokumenti in informacije v zvezi z drugo pogodbenico in njenim poslovanjem, ki jih je ena pogodbenica dala na voljo drugi pogodbenici, štejejo za poslovno skrivnost in da jih ne bo razkrila ali dala na voljo tretjim osebam ali jih uporabila za namene, ki presegajo obseg pogodbenega posla.
9.2. Pogodbenica, ki na kakršen koli način brez pooblastila razpolaga z zaupnimi informacijami, je odgovorna drugi pogodbenici za dejansko nastalo škodo.
9.3. Ta določba pogodbeni stranki zavezuje dve (2) leti po prenehanju pogodbenega razmerja.

10. Veljavno pravo, sodna pristojnost

10.1. Za poslovni odnos pogodbenih strank se uporablja pravo Republike Hrvaške.
10.2. V primeru spora se dogovori krajevna pristojnost sodišča po sedežu družbe PERI in se izključi uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji opreme (CISG).

II. Posebni pogoji za najem opreme

1. Splošne določbe o najemu

1.1. Najemnik določi vrsto, količino in kraj uporabe najete opreme.
1.2. Za premestitev najete opreme na drugo mesto, ki ni navedeno v najemni pogodbi ali naročilnici, je potrebno predhodno pisno soglasje najemodajalca. V primeru potrebe po uporabi opreme ali kompletne opreme na drugem gradbišču je najemnik dolžan pisno obvestiti najemodajalca o svoji nameri najkasneje tri (3) dni pred načrtovano selitvijo opreme. Obvestilo mora vsebovati podatke o lokaciji novega gradbišča in specifikacijo opreme, dobavljene v skladu s pogodbo ali naročilnico, ki jo najemnik namerava uporabiti na drugem gradbišču.
1.3. Najemnik ne sme najeto opremo oddati v podjem tretjim osebam oz. kako drugače razpolagati z njo brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.
1.4. Najemnik je dolžan z najeto opremo ravnati s skrbnostjo drobrega strokovnjaka in v skladu z navodili za namestitev in uporabo najemodajalca.

2. Trajanje najema

2.1. Minimalno trajanje najema je en (1) mesec, po njegovem izteku pa je obračunska enota en (1) koledarski dan za opremo, ki je najeta na zadevnem gradbišču.
2.2. Najem se začne z dnem, ko oprema zapusti skladišče najemodajalca in konča z dnem vračila opreme v isto skladišče.
2.3. Po izteku minimalnega najemnega obdobja (en mesec) lahko najemnik kupi opremo iz najema. Pogoji odkupa iz najema bodo opredeljeni ločeno.

3. Obračun in plačilo

3.1. Višina najemnine se določi v mesečnih zneskih, odvisno od števila dni v mesecu.
3.2. Najemnina se obračuna za koledarski mesec najkasneje do 10. v mesecu za prejšnji mesec.
3.3. Mesečna najemnina se obračuna za dejansko dobavljene količine opreme na zadevnem gradbišču.
3.4. Če najemnik izda pooblastilo za neposredno bremenitev svojega bančnega računa, se odobri popust za plačilo pred zapadlostjo (kasa skonto) v višini 2%.

4.  Odgovornost za napake

4.1. Najemodajalec je odgovoren za napake na najeti opremi, če se dokaže, da je napaka obstajala pred prenosom tveganja, pri čemer so izključene druge zahteve. Del opreme je mogoče po izbiri najemnika brezplačno popraviti ali zamenjati, če se izkaže, da je napaka obstajala, preden se je tveganje preneslo. Nebistveno zmanjšanje uporabnosti opreme se ne upošteva.

5. Nakup iz najema

5.1. Najemnik ima pravico najemodajalcu predlagati sporazumno odpoved najemne pogodbe in hkrati podati ponudbo za sklenitev pogodbe o nakupu najete opreme. Najemodajalec ni dolžan sprejeti ponudbe najemnika.
5.2. V primeru sklenitve prodajne pogodbe za najeto opremo bo kupnina določena z ločenim dogovorom.

6. Vrnitev najete opreme

6.1. Najemnik krije stroške in tveganje vrnitve najete opreme na za to predvideno mesto. Najemnik je dolžan najmanj en delovni dan vnaprej, najkasneje do 11. ure najemodajalcu najaviti vračilo opreme.
6.2. Najemnik je dolžan v celoti vrniti najeto opremo, ki mora pri tem biti v prvotnem tehničnem stanju, razstavljena, povezana po velikosti, očiščena, postavljena na palete in / ali pripravljena za razkladanje z viličarjem in ne sme imeti poškodb, ki bi presegale običajno uporabo.
6.3. Najemodajalec in najemnik bosta skupaj pregledala vrnjeno opremo in sestavila primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Primopredajni zapisnik vsebuje zlasti seznam vrnjene opreme in opombe o ugotovljeni škodi. Če najemnik iz neupravičenih razlogov ne pošlje svoje pooblaščene osebe, ima najemodajalec pravico samostojno pregledati vrnjeno blago in sestavi primopredajni zapisnik, pri čemer se šteje, da se najemnik s primopredajnim zapisnikom v celoti strinja.
6.4. Po vrnitvi opreme in preverjanju vrnjenih količin ter tehnični pravilnosti vrnjene opreme bo najemodajalec klasificiral vso škodo, kot sledi:
     1. Izgubljeni material
Za vse elemente, izgubljene med najemom, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati vrednost v kunah v skladu s specifikacijo, v skladu s katero je bila oprema dobavljena.
     2. Vidne poškodbe
Običajne poškodbe opreme pri uporabi, na primer, majhne praske, ki nastanejo zaradi večkratne uporabe za svoj namen in napake, ki ne vplivajo na nadaljnjo uporabo opreme in podobno se ne štejejo kot bistvene poškodbe, kar se bo opredelilo pri vračilu opreme v skladišče najemodajalca.
      3. Funkcionalne poškodbe
Za vso vrnjeno opremo, ki je bila med najemom poškodovana (celotna škoda, škoda zaradi nestrokovnega ravnanja), je najemnik dolžan najemodajalcu plačati celotno ceno stroškov popravila ali odškodnine.
Po vrnitvi opreme jo bo najemodajalec pregledal opremo in opredelil nastalo škodo, ter o tem obvestil najemodajalca, ter mu izstavil račun s takojšnjo valuto plačila.
     4. Statično pomembne poškodbe
Vrnjena oprema s statično relevantno škodo, ki v skladu z merili zakupa PERI predstavlja potencialno nevarnost pri nadaljnji uporabi, je najemodajalec dolžan po pravilih poslovanja skupine PERI uničiti in najemniku zaračunati nastale stroške.

6.5. Zaradi ustreznega strokovnega znanja bo popravila izvajal izključno najemodajalec na stroške najemnika.
6.6. Najemodajalec je dolžan v skladu z zakonskimi predpisi na podlagi izdanega računa najemodajalcu povrniti vso nastalo škodo na opremi, ki ni več primerna za uporabo ali katere vračilo iz drugih razlogov ni mogoče. Najeta oprema se šteje za neuporabno, če je ni mogoče popraviti po razumni ceni. Najemnik je pooblaščen za prevzem opreme, ki je neuporabna in namenjena za odlaganje v tridesetih (30) dneh od dneva, ko najemodajalec obračuna strošek za to opremo. Najemodajalec je pooblaščen, da določeno opremo po določenem obdobju odloži, v tem primeru najemnik krije stroške odlaganja te opreme.

7. Odgovornost najemnika

7.1. Najemnik je odškodninsko odgovoren, razen če je škoda nastala zaradi višje sile.
7.2. S sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe je najemnik dolžan zavarovati predmet najema pred vsemi tveganji, zlasti pred krajo, škodo, požarom, poplavo itd.
7.3. V primeru škode je najemnik na zahtevo najemodajalca dolžan odstopiti svoje terjatve do zavarovalnice.
7.4. Najemnik je dolžan najemodajalcu kadar koli omogočiti kontrolo nad najeto opremo.
7.5. Najemnik ne sme spremeniti standarda opreme brez predhodnega soglasja Najemodajalca.
7.6. Najemnik mora spoštovati tehnične predpise za vzdrževanje in uporabo, ki jih izda najemodajalec. Najemnik ne sme izvajati nobenih tehničnih sprememb opreme brez soglasja najemodajalca.

8. Odpoved pogodbe

8.1. Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo z odpovednim rokom trideset (30) dni od datuma prejema pisne odpovedi. Odpoved se uradno sporoči drugi pogodbeneni stranki s priporočenim pismom s povratnico. Če druga pogodbena stranka zavrne prejem odpovedi, se šteje, da je bila odpoved vročena na dan predložitve odpovedi na pošto.
8.2. Najemodajalec lahko s takojšnjim učinkomodpove to pogodbo in vse druge pogodbe, sklenjene z najemnikom in zahteva vrnitev najete opreme ali jo prevzame, če je najemnik tudi po pisnem opominu, v katerem mu je najemodajalec odobril dodaten petnajst (15) dnevni rok za izpolnitev, še vedno zamuja s plačilom ene celotne dogovorjene mesečne najemnine ali če najemnik kljub dodatnemu opozorilu ne uporablja ali vzdržuje najete opreme na primeren način, pri čemer pa v primeru izjemno neprevidnega ravnanja ni potrebno predhodno opozorilo.
8.3 Najemodajalec ima pravico takoj odpovedati pogodbo kot tudi vse druge pogodbe, sklenjene z najemnikom, in izterjati vse zapadle terjatve, če so najemnikovi bančni računi blokirani ali je vložen predlog za začetek kateregakoli insolvenčnega postopka nad najemnikom.
8.4. Najemodajalec lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka, če najemnik v roku 8 dni od sklepanja pogodbe najemodajalcu ne izroči dogovorjenega zavarovanja (depozit, izvršnica, bianco zadolžnica, menica, bančna garancija, osebna garancija ipd.) v višini skupne vrednosti posameznega posla ali ne plača Najemodajalcu garancije v višini enomesečne najemnine.
8.5. Najemodajalec lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka tudi v primeru, da najemnik v dogovorjenem roku blaga ne prevzame iz skladišča najemodajalca.
8.6. V primeru odpovedi pogodbe je najemnik dolžan vrniti najeto opremo in kriti stroške vračila.
8.7. V primeru odpovedi je najemodajalec pooblaščen, da namesto preostale najemnine zahteva odškodnino.

9. Reklamiranje

9.1. Najemodajalec je upravičen do reklamiranja na izposojeni opremi in na ustrezen način prikazovati reklame na opremi za izdelke in storitve iz svoje ponudbe.
9.2. Najemodajalec je nadalje pooblaščen, da fotografira objekte, na katerih se uporablja najeta oprema in jih uporablja v svojih reklamah (katalogi, brošure, referenčni seznami itd.) z navedbo imena najemnika. Najemnik pa pri tem za te fotografije ni upravičen zahtevati odškodnine.

III. Posebni pogoji za prodajo opreme

1. Ohranitev pravice lastništva

1.1. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljeno opremo in kupec na noben način ni pooblaščen za upravljanje iste opreme, vse dokler kupnina zanjo v celoti ni plačana.
1.2. Pridržek lastninske pravice tudi za dele, ki so bili zamenjani v okviru odgovornosti prodajalca za napake na dobavljeni opremi.
1.3. Če kupec dobavljeno opremo, na kateri obstaja pridržek lastninske pravice v korist prodajalca, predela v novo premično stvar, se šteje, da je bila predelava opravljena za prodajalca, ne da bi za prodajalca nastale kakršne koli obveznosti. Prodajalec je lastnik nastale nove stvari. Prodajalec pridobi solastninsko pravico na novi stvari, ki je nastala s predelavo predmetom, na katerih je obstajla pridržek lastninske pravice v koristi prodajalca, sorazmerno z vrednostjo predmetov, na katerih je v času predelave obstajal pridržek lastninske pravice v korist prodajalca in drugih predmetov v trenutku predelave.
1.4. Kupec se zavezuje, da bo kupljeno opremo, na kateri obstaja pridržek lastninske pravice v korist prodajalca hranil ločeno od druge opreme. Če je oprema, na kateri obstaja pridržek lastninske pravice v korist prodajalca, pomešana z drugo opremo, opreme, na kateri obstaja ne obstaja pridržek lastninske pravice v korist prodajalca in je ni več mogoče ločiti od druge opreme, potem prodajalec postane solastnik te opreme v skladu z zakonskimi določbami.
1.5. Če je kupec opremo, na kateri je bila ohranjena pravica lastništva, pomešal z drugo opremo, ima prodajalec v skladu z računi in drugo dokumentacijo pravico, da loči svojo opremo, na kateri ima pravico lastništva.
1.6. Kupec se zaveže, da bo prodajalcu povrnil vse stroške, ki jih je imel prodajalec v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic do opreme z ohranjeno pravico lastništva.

2. Zamuda kupca

2.1. Prodajalec je pooblaščen, da odstopi od prodajne pogodbe brez odpovednega roka, če kupec zamuja s plačilom kupnine po izteku petnajst (15) dnevnega roka za naknadno plačilo, ki mu ga določi prodajalec v opominu za plačilo obveznosti.
2.2. Če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kupčeve zamude pri plačilu kupnine ali kršitve drugih pogodbenih obveznosti oz. če prodajalec iz drugih razlogov na podlagi pridržka lastninske pravice v korist prodajalca prevzame prodano opremo, potem mu je kupec dolžan plačati uporabnino za opremo, ki je bila v uporabi kupca, ne glede na način, kako je kupec ravnal s kupljeno opremo. Kupec krije stroške prevoza opreme med njenim vračilom, ne glede na to, kako je blago vrnjeno prodajalcu.
2.3. Uporabnina se določi v višini, ki bi ustrezala višini najemnine za isto opremo po ustreznem veljavnem ceniku prodajalca. Prodajalec si v opisanem primeru pridržuje pravico do odškodnine.

3. Odgovornost za napake

3.1. Kupec je dolžan opremo takoj pregledati ob dostavi in navesti identificirane napake in če nima pripomb, bo prodajalec štel, da je dobava sprejeta in kupec izgubi pravice, ki mu pripadajo na podlagi napak, razen če gre za napako, ki je pri preverjanju ni mogel opaziti - skrita napaka.
3.2. Če kupec v roku petih (5) dni po prevzemu opreme odkrije skrito napako, je dolžan prodajalca o njej takoj pisno obvestiti, ker v nasprotnem primeru izgubi pravice na podlagi skritih pomanjkljivosti.
3.3. Kupec je dolžan prodajalcu pustiti primeren rok za odpravo napake, v nasprotnem primeru izgubi vse pravice, ki mu pripadajo iz naslov skritih napak.
3.4. Če prodajalec ugotovi obstoj napake, jih bo na lastne stroške odpravil na način, da bo po lastni presoji popravil ali zamenjal okvarjeno opremo z novo opremo.
3.5. Kupec nima pravice od prodajalca zahtevati odškodnine za ugotovljene napake.
3.6. Prodajalec ne odgovarja za napake pri prodaji rabljene opreme.
3.7. Prodajalec odgovarja kupcu za škodo le, če je škodo povzročil namerno ali zaradi hude malomarnosti in v primeru okvare opreme v skladu s pravili o odgovornosti za napako izdelka.