You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Opći uvjeti poslovanja

I. Opći dio

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu skraćeno OUP) uređuju poslovne odnose društva PERI oplate i skele d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Banjavčićeva 13, upisanog u sudskom registru pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS: 080508469, OIB: 31650405172 (dalje u tekstu društvo PERI, Najmodavac ili Prodavatelj) i njegovih Najmoprimaca / Kupaca, a vezano na poslove prodaje i najma proizvoda te pružanje usluga iz asortimana društva PERI kao što su npr. inženjerske usluge izrade statičkih proračuna ili plana korištenja oplate, usluge transporta i logistike te popravaka i čišćenje opreme.
1.2. Opći uvjeti poslovanja sastoje se od općeg dijela te posebnih dijelova kojima se dodatno uređuje najam odnosno kupoprodaja i kupnja iz najma.
1.3. Primjenom ovih Općih uvjeta poslovanja izričito se isključuje primjena općih uvjeta poslovanja druge ugovorne strane.
1.4. Ukoliko pojedina odredba ovih Općih uvjeta poslovanja iz bilo kojeg razloga bude utvrđena ništetnom, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja.
1.5. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 1.1.2021. godine te su dostupni i na internetskoj stranici društva PERI koja glasi www.peri.com.hr .

2. Sklapanje ugovora

2.1. Poslovni odnos između društva PERI i Najmoprimaca / Kupaca uređuje se ugovorom o najmu ili PERI ponudom i narudžbenicom Najmoprimca / Kupca koje će sadržavati bitne sastojke ugovora. Iznimno, smatra se da je poslovni odnos zasnovan kada društvo PERI u pisanom obliku potvrdi nalog / narudžbenicu Najmoprimca / Kupca.
2.2. Ponude društva PERI nisu obvezujuće te su podložne izmjenama.
2.3. Društvo PERI prilikom sklapanja ugovora ili dostavom pisane potvrde iz točke 2.1 OUP predaje odnosno dostavlja Najmoprimcu / Kupcu ove Opće uvjete poslovanja. Najmoprimac / Kupac potpisom na ugovoru potvrđuje da pristaje na njihovu primjenu u cijelosti te da ih je primio uz Ugovor. Ukoliko Najmoprimac / Kupac bez odgađanja, a najkasnije u roku tri (3) kalendarska dana u pisanom obliku ne obavijesti društvo PERI da nije suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja koje je zaprimio zajedno s pisanom potvrdom iz točke 2.1 OUP, smatra se da je Najmoprimac / Kupac suglasan s istima.

3. Cijene i plaćanje

3.1. Društvo PERI uređuje cijenu svojih usluga i opreme iz svog prodajnog asortimana posebnim cjenikom koji je podložan izmjenama. Ukoliko iznimno nisu ugovorene posebne cijene, za obračun je mjerodavan cjenik koji je na snazi u trenutku sklapanja ugovora odnosno slanja pisane potvrde naloga / narudžbe. Za obračun su mjerodavne stvarno isporučene količine opreme, utvrđene i evidentirane prilikom isporuke.
3.2. Sve cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost te se odnose isključivo na opremu bez ambalaže.
3.3. Računi dospijevaju na plaćanje sukladno dogovoru društva PERI i Najmoprimca / Kupca.
3.4. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem obračunavaju se zatezne kamate sukladno primjenjivim zakonskim propisima.
3.5. Međusobna kompenzacija dopuštena je samo s tražbinom priznatom od strane društva PERI ili s tražbinom koja je pravomoćno utvrđena.
3.6. Kupac / Najmoprimac može svoja potraživanja prema društvu PERI, bez obzira na njihovu vrstu, ustupiti trećima samo uz pisani pristanak društva PERI.

4. Osiguranje plaćanja

4.1. Društvo PERI ovlašteno je u svrhu osiguranja plaćanja svih obveza po pojedinom ugovornom odnosu od Najmoprimca / Kupca tražiti predaju isprava u svrhu dokazivanja solventnosti istog te predaju jednog ili više sredstava osiguranja u visini ukupne vrijednosti pojedinog posla. Moguća sredstva osiguranja su polog, bjanko zadužnica, mjenica, bankovna garancija, osobno jamstvo i sl.
4.2. Društvo PERI nije dužno isporučiti opremu prije predaje zatraženih isprava o solventnosti i ugovorenih sredstava osiguranja.
4.3. Ugovorne strane će sastaviti zapisnik o predaji i vraćanju sredstava osiguranja ukoliko se ugovorom ili drugom ispravom ne potvrdi primitak konkretnog sredstva osiguranja.
4.4. Najmoprimac / Kupac je za vrijeme postojanja nepodmirenih dugova prema društvu PERI dužan bez odgađanja obavijestiti društvo PERI o svakom ovršnom, predstečajnom, stečajnom ili bilo kojem drugom postupku koji se nad njim provodi.

5. Rokovi

5.1. Rokovi isporuke utvrđuju se u ugovoru odnosno prema potvrdi društva PERI.
5.2. Ukoliko društvo PERI svojom krivnjom kasni s isporukom, Najmoprimac / Kupac je obvezan u pisanom obliku odrediti primjereni rok za naknadno ispunjenje.
5.3. Rokovi se u slučaju više sile ili postojanja drugih zapreka na koje društvo PERI ne može utjecati, kao primjerice u slučaju štrajka, državne zabrane, poteškoća u transportu i opskrbi energijom kao i smetnje u radu itd., na odgovarajući način produžuju i pomiču, sukladno njihovom trajanju. Isto vrijedi ukoliko navedeno zatekne dobavljača ili kooperanta društva PERI.
5.4. Najmoprimac / Kupac nema pravo na naknadu štete zbog zakašnjenja društva PERI, osim u slučaju kada društvo PERI ili osoba za koju društvo PERI odgovara, prouzroči zakašnjenje s namjerom ili iz grube nepažnje.

6. Isporuka

6.1. Ugovorena oprema isporučuje se u skladištu društva PERI ukoliko nije drugačije ugovoreno. Moguće su i djelomične isporuke.
6.2. Najmoprimac / Kupac dužan je preuzeti opremu sa skladišta društva PERI u roku od petnaest (15) dana od potvrde narudžbe.
6.3. Društvo PERI može odrediti vrstu transporta i pakiranja kao npr. rešetkaste kutije, palete, i sl. Oprema se vraća u istoj ambalaži u kojoj je isporučena osim u slučaju ako po prirodi stvari to ne bi bilo moguće.
6.4. Najmoprimac / Kupac dužan je odmah prilikom isporuke pregledati opremu te zajedno s društvom PERI utvrditi količinu i ispravnost isporučene opreme, a potom ju preuzeti. Isporučena oprema se zajedno s eventualnim prigovorima na količinu i nedostatke opreme evidentira na otpremnici i/ili zapisniku o primopredaji.
6.5. Ukoliko Najmoprimac / Kupac unatoč pravovremenom pozivu ne dođe na dogovoreni termin za preuzimanje, smatrat će se da je oprema preuzeta u dogovorenoj količini i bez nedostataka.
6.6. Obveze u pogledu isporučene opreme odnose se na odgovarajući način i na ambalažu u kojoj se oprema isporučuje.

7. Prijelaz rizika

Oprema se isporučuje sa skladišta društva PERI u Velikom Trgovišću, Lužec 3.
Ukoliko transport opreme organizira Najmoprimac / Kupac, tada rizik slučajne propasti opreme prelazi na Najmoprimca / Kupca od dogovorenog trenutka stavljanja opreme na raspolaganje. Ukoliko Najmoprimac / Kupac preuzme trošak prijevoza opreme, tada on snosi rizik od slučajne propasti za vrijeme prijevoza i to od trenutka predaje opreme osobi određenoj za prijevoz opreme. Preuzme li društvo PERI obvezu prijevoza opreme, tada ono snosi rizik od slučajne propasti za vrijeme trajanja prijevoza sve do predaje Najmoprimcu / Kupcu, a svi rizici prelaze na Najmoprimca / Kupca u trenutku isporuke opreme na njegovu lokaciju / gradilište.

8. Odgovornost društva PERI

8.1. Društvo PERI odgovara u okviru zakonskih odredaba, međutim društvo PERI odgovara u slučaju obične nepažnje samo ukoliko postoji povreda bitnih ugovornih obveza čije ispunjenje uopće omogućava uredno postupanje po ugovoru i čije ispunjenje druga ugovorna strana uobičajeno može očekivati; ili ukoliko se ostvarenje svrhe ugovora ugrožava povredom obveze ili ukoliko postoji odgovornost sukladno odredbama o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod; ili ukoliko postoji odgovornost koja proizlazi iz pregovora koji prethode sklapanju ugovora; ili ukoliko postoji povreda života, tijela ili zdravlja.
8.2. Odgovornost društva PERI ograničena je na postojeće obvezno osiguranje od odgovornosti za štetu nastalu na stvarima te imovinsku štetu kao i štetu zbog povrede osoba, osim u slučaju kada je štetu počinilo s namjerom ili iz grube nepažnje.

9. Povjerljivost podataka

9.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane za realizaciju ugovorenog posla, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana stavila na raspolaganje drugoj strani, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećima niti koristiti u svrhe koje premašuju okvir ugovorenog posla.
9.2. Ugovorna strana koja na bilo koji način bez ovlaštenja raspolaže povjerljivim podacima, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.
9.3. Ova odredba obvezuje ugovorne strane i dvije (2) godine nakon prestanka ugovornog odnosa.

10. Mjerodavno pravo, sudska nadležnost

10.1. Za poslovni odnos ugovornih strana mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
10.2. Za slučaj spora ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu društva PERI te se isključuje primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji opreme (CISG).

II. Posebni uvjeti za najam opreme

1. Opće odredbe o najmu

1.1. Najmoprimac određuje vrstu, količinu te mjesto korištenja iznajmljene opreme.
1.2. Za premještaj unajmljene opreme na neko drugo mjesto koje nije navedeno u ugovoru o najmu ili narudžbenici, potrebna je prethodna pisana suglasnost Najmodavca. U slučaju potrebe korištenja dijela opreme ili kompletne opreme na drugom gradilištu Najmoprimac je dužan obavijestiti Najmodavca o svojoj namjeri, pisanim putem ili najkasnije tri (3) dana prije planiranog premještanja opreme. Obavijest treba sadržavati informaciju o lokaciji novog gradilišta te specifikaciju opreme isporučene prema ugovoru ili narudžbenici koju Najmoprimac namjerava koristiti na drugom gradilištu.
1.3. Najmoprimac nije ovlašten davati iznajmljenu opremu trećima u podnajam odnosno na drugi način njome raspolagati bez prethodne pisane suglasnosti Najmodavca.
1.4. Najmoprimac je dužan s iznajmljenom opremom postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika te u skladu s uputama za montažu i korištenje Najmodavca.    

2. Trajanje najma         

2.1. Minimalno trajanje najma iznosi jedan mjesec, a po njegovu isteku obračunska jedinica je jedan (1) kalendarski dan za opremu koja se nalazi u najmu na predmetnom gradilištu.
2.2. Najam počinje danom kada oprema napusti skladište Najmodavca i završava danom povrata u isto skladište.
2.3. Po isteku minimalnog trajanja najma (jedan mjesec) Najmoprimac opremu može otkupiti iz najma. Uvjeti otkupa iz najma definirat će se zasebno.

3. Obračun i plaćanje

3.1. Iznos najamnine utvrđuje se u mjesečnim iznosima ovisno o broju dana u mjesecu.
3.2. Najamnina se obračunava za kalendarski mjesec i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
3.3. Ukoliko Najmoprimac izda ovlaštenje za izravno terećenje njegovog bankovnog računa, odobrava se popust za plaćanje prije dospijeća (kasa skonto) od 2%.

4.  Odgovornost za nedostatke

4.1. Najmodavac odgovara za nedostatke na iznajmljenoj opremi, ako se pokaže da je nedostatak postojao prije prijelaza rizika, pri čemu su drugi zahtjevi isključeni. Dio opreme se po izboru Najmoprimca može bez naknade popraviti ili zamijeniti, ako se pokaže da je nedostatak postojao prije prijelaza rizika. Neznatno smanjenje mogućnosti uporabe se pri tome neće uzimati u obzir.

5. Kupnja iz najma

5.1. Najmoprimac je ovlašten od Najmodavca zatražiti sporazumni raskid ugovora o najmu uz istovremeno davanje ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji za iznajmljenu opremu. Najmodavac nije obvezan uvažiti zahtjev Najmoprimca.
5.2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji za iznajmljenu opremu, kupoprodajna cijena utvrdit će se zasebnim dogovorom.

6. Vraćanje iznajmljene opreme

6.1. Najmoprimac snosi trošak i rizik povrata iznajmljene opreme na za to predviđeno mjesto. Najmoprimac je dužan minimalno jedan radni dan unaprijed, najkasnije do 11 sati, najaviti Najmodavcu povrat opreme.
6.2. Najmoprimac je obvezan u cijelosti vratiti unajmljenu opremu, pri čemu ista mora biti u prvobitnom tehničkom stanju, demontirana, povezana po veličini, očišćena, stavljena na palete i/ili spremna za istovar viličarom te ne smije imati oštećenja koja prelaze redovno korištenje.
6.3. Najmodavac i Najmoprimac će zajednički pregledati vraćanu opremu te o tome sastaviti zapisnik koji potpisuju predstavnici obje strane. Primopredajni zapisnik sadrži napose popis vraćene opreme te napomene o utvrđenim oštećenjima. Ukoliko Najmoprimac iz neopravdanih razloga ne pošalje svog predstavnika, Najmodavac će samostalno pregledati vraćenu robu i sastaviti zapisnik, pri čemu će se smatrati da Najmoprimac prihvaća zapisnik.
6.4. Nakon povrata opreme te provjere vraćenih količina i tehničke ispravnosti vraćene opreme Najmodavac će sva nastala oštećenja klasificirati kako slijedi:
     1. Izgubljeni materijal
Za sve tijekom trajanja najma izgubljene elemente Najmoprimac je obvezan platiti Najmodavcu njihovu vrijednost u kunama sukladno specifikaciji prema kojoj je oprema isporučena.
     2. Vizualna oštećenja
Uobičajena oštećenja opreme prilikom primjene, kao npr. sitne ogrebotine nastale korištenjem više puta za svoju namjenu, a koja ne smetaju za dalju uporabu opreme i sl. neće se tretirati kao oštećenje, što će se utvrditi prilikom povrata opreme na skladište Najmodavca.
     3. Funkcionalna oštećenja
Za svu vraćenu opremu koja je tijekom trajanja najma oštećena (totalna oštećenja, oštećenja uslijed nestručnog rukovanja), Najmoprimac je Najmodavcu obvezan platiti punu cijenu troškova popravka ili naknade štete.
Nakon povrata opreme Najmodavac će istu pregledati, definirati nastala oštećenja te o njima obavijestiti Najmoprimca i fakturirati ih s valutom plaćanja odmah.
     4. Statički relevantna oštećenja
Opremu vraćenu sa statički relevantnim oštećenjima, koja sukladno PERI kriterijima najma predstavljaju potencijalnu opasnost kod svake daljnje primjene, Najmodavac je prema pravilima poslovanja PERI grupe dužan uništiti te nastale troškove fakturirati Najmoprimcu.

6.5. Popravke će zbog svoje odgovarajuće stručnosti o trošku Najmoprimca izvršavati isključivo Najmodavac.
6.6. Najmoprimac je dužan u okviru zakonskih propisa Najmodavcu temeljem ispostavljenog računa naknaditi štetu za opremu koja više nije podobna za korištenje ili čiji povrat iz drugih razloga nije moguć. Iznajmljena oprema se smatra neuporabljivom ako se ne može popraviti o primjerenom trošku. Najmoprimac je ovlašten preuzeti opremu koja je neuporabljiva te predviđena za zbrinjavanje i to u roku od trideset (30) dana od dana kada Najmodavac obračuna naknadu za istu opremu. Najmodavac je ovlašten zbrinuti navedenu opremu protekom navedenog roka, a u kojem slučaju Najmoprimac snosi trošak zbrinjavanja iste opreme.

7. Odgovornost Najmoprimca

7.1. Najmoprimac odgovara za štetu osim u slučaju kada je šteta prouzročena višom silom.
7.2. Najmoprimac je obvezan sklapanjem odgovarajućeg ugovora o osiguranju osigurati predmet najma od svih rizika, a posebice od krađe, oštećenja, požara, poplave, itd.
7.3. Najmoprimac je u slučaju nastanka štete obvezan Najmodavcu na njegov zahtjev ustupiti svoja potraživanja prema osiguratelju.
7.4. Najmoprimac je dužan Najmodavcu u svako doba dozvoliti kontrolu iznajmljene opreme.
7.5. Najmoprimac ne smije mijenjati standard opreme bez prethodne suglasnosti Najmodavca.
7.6. Najmoprimac je obvezan poštivati tehničke propise održavanja i rukovanja koje je izdao Najmodavac. Najmoprimac ne smije izvoditi nikakve tehničke promjene na opremi bez suglasnosti Najmodavca.

8. Otkaz ugovora

8.1. Ugovorne strane mogu u svako doba otkazati najam opreme potvrđen narudžbenicom, uz pridržavanje otkaznog roka od trideset (30) dana koji počinje teći od dostave. Otkaz se upućuje drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Ukoliko druga ugovorna strana odbije primitak otkaza, smatra se da je otkaz uručen s danom predaje otkaza na poštu.
8.2. Najmodavac je ovlašten s trenutnim učinkom otkazati ugovor kao i sve druge ugovore koje je sklopio s Najmoprimcem i učiniti sva potraživanja dospjelim te zahtijevati povrat iznajmljene opreme odnosno istu preuzeti, ukoliko Najmoprimac, i nakon pisane opomene u kojoj mu je Najmodavac ostavio dodatni rok za ispunjenje od petnaest (15) dana, i dalje kasni s plaćanjem jedne cijele ugovorene mjesečne najamnine ili ukoliko Najmoprimac iznajmljenu opremu, unatoč upozorenju s istim rokom, ne koristi ili ne održava na prikladan način, pri čemu kod iznimno neopreznog rukovanja nije potrebno prethodno upozorenje.
8.3. Najmodavac može s trenutnim učinkom otkazati ugovor kao i sve druge ugovore koje je sklopio s Najmoprimcem i učiniti sva potraživanja dospjelim ukoliko bankovni računi Najmoprimca budu blokirani ili bude podnesen zahtjev za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka nad imovinom Najmoprimca ili navedeni postupak bude pokrenut.
8.4. Najmodavac može raskinuti Ugovor bez otkaznog roka u slučaju da Najmoprimac u roku od osam (8) dana od dana sklapanja Ugovora ne preda Najmodavcu ugovorena sredstva osiguranja (polog, bjanko zadužnica, mjenica, bankovna garancija, osobno jamstvo i sl.) u visini ukupne vrijednosti pojedinog posla ili ne plati Najmodavcu jamstvo u iznosu jednog mjesečnog najma.
8.5. Najmodavac može raskinuti Ugovor bez otkaznog roka i u slučaju da Najmoprimac u dogovorenom roku ne preuzme opremu sa skladišta Najmodavca.
8.6. Najmoprimac je u slučaju otkaza dužan vratiti iznajmljenu opremu i snositi troškove povrata.
8.7. Najmodavac je u slučaju otkaza ovlašten umjesto preostale najamnine zahtijevati naknadu štete.

9. Reklamiranje

9.1. Najmodavac je ovlašten reklamirati se na iznajmljenoj opremi te na primjeren način na opremi istaknuti reklamu za proizvode i usluge iz svog asortimana.
9.2. Najmodavac je nadalje ovlašten fotografirati objekte na kojima se koristi iznajmljena oprema te ih koristiti u svojim reklamama (katalozi, prospekti, liste referenci  i sl.) navodeći ime Najmoprimca. Najmoprimac pri tome nema pravo potraživati bilo kakvu naknadu za iste fotografije.

III. Posebni uvjeti za prodaju opreme

1. Pridržaj prava vlasništva

1.1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na isporučenoj opremi i Kupac nije ovlašten na bilo koji način raspolagati istom opremom sve do potpunog namirenja kupoprodajne cijene.
1.2. Pridržaj prava vlasništva se primjenjuje i na dijelove koji su zamijenjeni u okviru odgovornosti Prodavatelja za nedostatke na isporučenoj opremi.
1.3. Ukoliko Kupac preradi isporučenu opremu na kojoj je pridržano pravo vlasništva u novu pokretnu stvar, smatrat će se da je prerada obavljena za Prodavatelja, a da za Prodavatelja iz toga ne proizađu bilo kakve obveze. Prodavatelj je vlasnik nastale nove stvari. Prodavatelj stječe suvlasništvo na novoj stvari koja nastane preradom s predmetima koji nisu u vlasništvu Kupca i to u omjeru vrijednosti predmeta na kojima postoji pridržaj prava vlasništva i drugih predmeta u trenutku prerade.
1.4. Kupac se obvezuje da će kupljenu opremu na kojoj je pridržano pravo vlasništva, čuvati odvojeno od druge opreme. Ukoliko se oprema na kojoj je pridržano pravo vlasništva pomiješa s drugom opremom, a oprema na kojoj postoji pravo pridržaja vlasništva se ne može više odvojiti od druge opreme, tada Prodavatelj postaje suvlasnik te opreme sukladno zakonskim odredbama.
1.5. Ukoliko je Kupac opremu na kojoj je pridržano pravo vlasništva pomiješao s drugom opremom, tada Prodavatelj ima pravo u dogovoru s Kupcem sukladno računima i ostaloj dokumentaciji izdvojiti svoju opremu na kojoj je pridržano pravo vlasništva.
1.6. Kupac se obvezuje Prodavatelju naknaditi sve troškove koji su Prodavatelju nastali u svezi s ostvarivanjem njegovih prava na opremi s pridržanim pravom vlasništva.

2. Zakašnjenje kupca

2.1. Prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor o kupoprodaji ukoliko Kupac dođe u zakašnjenje s plaćanjem kupoprodajne cijene, a protekom roka od petnaest (15) dana za naknadno plaćanje koji će mu Prodavatelj ostaviti u opomeni.
2.2. Ukoliko Prodavatelj raskine ugovor zbog Kupčeva zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene ili povrede drugih ugovornih obveza, odnosno ukoliko Prodavatelj iz drugih razloga temeljem pridržanog prava vlasništva preuzme prodanu opremu, tada mu je Kupac dužan nadoknaditi vrijednost stavljanja na raspolaganje opreme koja je bila u njegovom posjedu i to u obliku odgovarajuće naknade za korištenje, neovisno o tome na koji način je Kupac postupao s kupljenom opremom. Kupac snosi trošak prijevoza opreme prilikom njenog povrata, neovisno o tome na koji način se roba vraća Prodavatelju.
2.3. Naknada za korištenje određuje se u iznosu koji bi odgovarao iznosu najamnine za istu opremu prema odgovarajućem važećem cjeniku Prodavatelja. Prodavatelj u opisanom slučaju pridržava pravo potraživati naknadu štete.

3. Odgovornost za nedostatke

3.1. Kupac je dužan odmah prilikom isporuke pregledati opremu te ukazati na utvrđene nedostatke, a ukoliko ne iznese prigovore smatrat će se da je isporuka prihvaćena te Kupac gubi prava koja mu pripadaju s osnova nedostataka, osim ako se radi o nedostatku koji se prilikom provjere nije mogao primijetiti – skriveni nedostatak.
3.2. Ukoliko Kupac u roku od pet (5) dana od preuzimanja opreme utvrdi skriveni nedostatak, dužan je o tome odmah u pisanom obliku obavijestiti Prodavatelja, jer u protivnome gubi prava s osnova skrivenih nedostataka.
3.3. Kupac je obvezan Prodavatelju ostaviti primjereni rok za otklanjanje nedostatka, a u protivnom gubi prava s osnova nedostataka.
3.4. Ukoliko Prodavatelj utvrdi postojanje nedostatka, otklonit će ih o vlastitom trošku na način da će prema vlastitom nahođenju opremu s nedostatkom popraviti ili zamijeniti novom opremom.
3.5. Kupac nema pravo od Prodavatelja potraživati naknadu štete zbog nedostataka.
3.6. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke kod prodaja rabljene opreme.
3.7. Prodavatelj odgovara za štetu Kupcu isključivo ukoliko je štetu prouzročio namjerno ili iz grube nepažnje, te u slučaju neispravnosti opreme po pravilima o odgovornosti za neispravan proizvod.