You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Opći uvjeti nabave tvrtke PERI
(na snazi od 1. 1. 2024. godine)

1. Uvodne odredbe
1.1. Ovi uvjeti nabave društva PERI oplate i skele d.o.o. Zagreb, Banjavčićeva 13, (u daljnjem tekstu: „tvrtka PERI“) odnose se na poslovanje u okviru nabave roba i usluga u zemlji i inozemstvu od raznih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: "dobavljač") i vrijede za sve pravne poslove koje PERI sklapa s dobavljačima za nabavu opreme, materijala, proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu: roba i usluga).
1.2. Opći uvjeti nabave tvrtke PERI (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) odnose se na sve robe i usluge, uključujući i buduće isporuke roba i usluga koje će se pružati u okviru trenutnog poslovnog odnosa, čak i ako opći uvjeti nabave nisu predmet izričitog dogovora.
1.3. Ovaj dokument definira i objedinjuje sva međusobna prava i obveze dobavljača i tvrtke PERI u pogledu logistike, kvalitete, nabave i drugih relevantnih procesa. Tvrtka PERI i dobavljač mogu dodatne aspekte suradnje urediti posebnim ugovorima/aneksima.
1.4. Svaki dobavljač može se upoznati s općim uvjetima nabave i aktualnim promjenama na internetskoj stranici tvrtke PERI: www.peri.com.hr.
1.5. Ovi uvjeti nabave primjenjuju se od dana objave na internetskoj stranici tvrtke PERI, odnosno od 1.1.2024. godine.

2. Zaštitna klauzula
2.1. Ovi uvjeti vrijede uvijek kada je kupac tvrtka PERI. Izuzetak je ugovor između tvrtke PERI i dobavljača, gdje će se svi uvjeti definirati posebnim ugovorom. Ostali dokumenti, posebice Opći uvjeti dobavljača, nisu sastavni dio ugovora, čak i ako se tvrtka PERI izričito ne protivi navedenim odredbama.

3. Etičke norme
3.1. Poslovanje tvrtke PERI odvija se strogo u skladu sa svim primjenjivim zakonima i visokim etičkim standardima. Isti zahtjev tvrtka PERI postavlja i svojim dobavljačima. Sukladno tome, sve aktivnosti usmjerene na ostvarivanje poslovne suradnje i pogodnosti koje ne zadovoljavaju zakonske i etičke standarde zaposlenici tvrtke PERI smatraju neprihvatljivim i moraju ih prijaviti upravi tvrtke PERI. Navedene radnje podrazumijevaju automatski prekid suradnje s postojećim, odnosno prekid komunikacije s potencijalnim dobavljačem.

4. Sklapanje ugovora
4.1. Ugovor se realizira putem narudžbe tvrtke PERI kao odgovor na pisanu ponudu dobavljača.

5. Cijene i plaćanje
5.1. Cijene prikazane u narudžbi su obvezujuće.
5.2. Cjenik koji je dobavljač dostavio tvrtki PERI obvezuje dobavljača. Cijene i uvjeti plaćanja definirat će se posebnim ugovorom, ponudom ili predračunom.
5.3. Plaćanja dobavljača od strane tvrtke PERI ne smatraju se potvrdom da je isporuka ili usluga dobavljača u skladu s općim uvjetima nabave ili uvjetima ugovora.

6. Rokovi isporuke
6.1. Vrijeme i rokovi isporuke navedeni u narudžbenici i prilozima tvrtke PERI obvezuju dobavljača i tvrtku PERI. 
6.2. Dobavljač je dužan odmah pisanim putem obavijestiti tvrtku PERI o postojanju okolnosti koje ugrožavaju poštivanje dogovorenih rokova isporuke. U slučaju opravdanih razloga kašnjenja dobavljača, tvrtka PERI ima neprimijenjeno pravo odustati od ugovora ili zahtijevati naknadu za neispunjenje obveza sukladno zakonskim odredbama.

7. Isporuka
7.1. Djelomična isporuka i djelomična realizacija dobara i usluga od strane dobavljača nisu dopuštene, osim ako nije drugačije definirano posebnim ugovorom.
7.2. Osim ako nije drugačije dogovoreno, troškove pakiranja i otpreme, carine, poreze i druge naknade snosi dobavljač.
7.3. Dobavljač uz svaku pošiljku dostavlja otpremnice na kojima je naveden sadržaj, broj narudžbe i/ili neka druga identifikacijska oznaka narudžbe.

8. Dozvola za uvoz i izvoz
8.1. Ukoliko se na predmet isporuke primjenjuju posebni državni propisi o uvozu i/ili izvozu, dobavljač je dužan ishoditi potrebna dopuštenja za uvoz i/ili izvoz predmeta isporuke. Dobavljač je to dužan učiniti o svom trošku i to u roku prije isporuke predmeta isporuke tvrtki PERI.

9. Dokumentacija, informacije
9.1. Dokumentacija i podaci koje daje tvrtka PERI jesu obvezujući, kao što su ilustracije, crteži, podaci o masi i dimenzijama.
9.2. Dobavljač je dužan dostaviti potrebne potvrde o kvaliteti proizvoda, kao i svu dokumentaciju potrebnu za isporuku i ugovorom određenu i uobičajenu uporabu predmeta isporuke, kao što su potvrde o ispitivanju, izvješća o analizama, a najkasnije do primitka predmeta isporuke od strane tvrtke PERI i službene potvrde o primitku robe.
9.3. Naznake u potvrdama o kvaliteti, formalnim potvrdama o primitku robe, potvrdama o ispitivanju i izvješćima o analizi smatraju se ugovorima o kvaliteti koji se odnose na predmet isporuke koji dobavljač treba isporučiti.

10. Vlasnička i autorska prava
10.1. Pravo vlasništva nad predmetom isporuke prelazi na tvrtku PERI u trenutku plaćanja.
10.2. Dobavljač daje tvrtki PERI isključivo pravo korištenja uzoraka, crteža, dokumentacije i sličnih informacija, kako u fizičkom tako i u virtualnom obliku. Ustupanje prava korištenja je besplatno, nije ograničeno na sadržaj i na neograničeno vrijeme.
10.3. Uzorke, crteže, dokumentaciju i slične informacije, u fizičkom i virtualnom obliku, čije je vlasništvo preneseno na tvrtku PERI ili za koje je pravo korištenja dodijeljeno tvrtki PERI, smiju koristiti treće strane i tvrtka PERI ih može prenijeti na treće osobe u redovnom tijeku poslovanja, bez posebnog odobrenja dobavljača.

11. Jamstvo
11.1. Dobavljač jamči da su proizvodi i usluge isporučene tvrtki PERI u skladu sa zahtjevima tvrtke PERI, važećim zakonima i relevantnim međunarodnim propisima, za što je dužan posjedovati važeće certifikate i ateste te ih na zahtjev dostaviti tvrtki PERI.
11.2. Jamstvo uključuje sve fizičke, funkcionalne i estetske nedostatke kao i sva odstupanja od referentnog uzorka i valjane dokumentacije koja su nastala uslijed neodgovarajućeg procesa proizvodnje, neodgovarajućeg rukovanja ili transporta sirovina.

12. Pritužbe na količinu i kvalitetu
12.1. Kupac (tvrtka PERI) obvezuje se zaprimljenu količinu reklamirati odmah po preuzimanju, a najkasnije u roku od petnaest (15) dana od preuzimanja, a neodgovarajuću kvalitetu (nesukladnost) reklamirati odmah nakon utvrđivanja, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od preuzimanja.
12.2. Dobavljač je dužan po zaprimljenom prigovoru otkloniti eventualnu pogrešku najkasnije u roku od trideset (30) dana od primitka prigovora ili u kraćem roku, ako je to posebno dogovoreno između dobavljača i kupca te kupcu nadoknaditi eventualno moguće štete (npr. trošak zastoja, itd.). Dobavljač snosi sve troškove u vezi s reklamacijom, a posebice troškove povrata robe dobavljaču, troškove razmatranja reklamacije, pregleda i ispitivanja, kao i troškove dostave pripadajuće robe.

13. Opoziv
13.1. Tvrtka PERI ima pravo prema vlastitom nahođenju potpuno opozvati svoje proizvode isporučene krajnjem kupcu (povlačenje) ako postoji opravdana sumnja da proizvod isporučen od strane dobavljača ima serijski nedostatak. U ovom kontekstu serijski nedostaci podrazumijevaju isti ili sličan nedostatak kod dva ili više artikala iz kategorije proizvoda definirane ugovorom. Opoziv u smislu ove klauzule znači da tvrtka PERI može poduzeti sve moguće mjere kako bi osigurala da krajnji kupac tvrtke PERI ne bude oštećen korištenjem predmeta isporuke; posebno tvrtka PERI može izdati upozorenje i organizirati zamjenu neispravnog artikla isporuke.
13.2. Ako tvrtka PERI obavijesti dobavljača da je došlo do opoziva na temelju stavka 13.1., dobavljač je dužan pružiti tvrtki PERI sve potrebne informacije vezane uz opozvane proizvode kao i sve informacije vezane uz proizvodnju i razvoj spornih opozvanih proizvoda.
13.3. Dobavljač snosi troškove opoziva.
Troškovi opoziva su sljedeći:
• Troškovi povratne dostave PERI finalnih proizvoda isporučenih krajnjem PERI kupcu;
• Troškovi popravka i zamjene neispravnih PERI finalnih proizvoda;
• Troškovi isporuke popravljenih i/ili zamijenjenih krajnjih proizvoda PERI krajnjem korisniku PERI nastali nakon opoziva od strane PERI;
• Troškovi zaposlenika angažiranih od strane tvrtke PERI u svrhu otklanjanja svih nedostataka opozvanih proizvoda;
• Troškovi i izdaci vezani uz sniženje cijena i naknade štete po zahtjevima krajnjih kupaca tvrtke PERI prema ovoj tvrtki.
13.4. Dobavljač je dužan tvrtki PERI o svom trošku ponovno isporučiti zamjenske dijelove za cjelokupni predmet isporuke koji tvrtka PERI zamijeni u sklopu opoziva.

14. Pravo vlasništva i poslovne tajne
14.1. U mjeri u kojoj tvrtka PERI isporučuje komponente dobavljaču, tvrtka PERI zadržava vlasništvo nad istima. Ako dobavljač obrađuje ili kombinira s drugim artiklima koji nisu u vlasništvu tvrtke PERI, on to čini u ime tvrtke PERI i uz pismenu suglasnost tvrtke PERI. U slučaju takve obrade ili spajanja tvrtka PERI postaje suvlasnik obrađenih ili spojenih stvari razmjerno vrijednosti dijela stvari u vlasništvu tvrtke PERI u odnosu na druge obrađene dijelove stvari u trenutku obrade ili kombinirajući.
14.2. Modeli, uzorci, alati, mjerni uređaji i uređaji za ispitivanje, druga isporučena oprema, crteži, specifikacije radnih standarda i obrasci za ispis koje tvrtka PERI dostavlja dobavljaču ostaju vlasništvo tvrtke PERI.
14.3. Dokumentacija navedena u klauzuli 14.2. može se otkriti trećim stranama samo nakon što je dobivena pisana suglasnost tvrtke PERI. Tvrtka PERI može u bilo kojem trenutku zatražiti dokumentaciju iz točke 14.2., osim ako nije izričito drugačije navedeno u posebnom slučaju. Dobavljač nema pravo zadržavanja dokumentacije iz točke 14.2.

15. Povjerljivost
15.1. Dobavljač je dužan svoj odnos s tvrtkom PERI čuvati u tajnosti i detalje tog odnosa ne otkrivati ​​trećim osobama, uključujući druga društva koja su članovi njegovog poslovnog sustava, kao ni zaposlenike koji nisu bili izravno uključeni u poslovni odnos s tvrtkom PERI, osim uz prethodnu pisanu suglasnost tvrtke PERI.
Dobavljač će biti dužan čuvati kao poslovnu tajnu svu dokumentaciju, podatke i druge informacije koje mu tvrtka PERI učini dostupnim na bilo koji način (pisanim, usmenim, vizualnim putem i/ili u elektroničkom obliku).
Ukoliko je predmet nabave bila proizvodnja proizvoda za potrebe tvrtke PERI, isti se proizvod ne smije spominjati, ilustrirati ili aludirati u promidžbenom sadržaju dobavljača bez prethodnog odobrenja tvrtke PERI.

16. Odgovornost
16.1. U slučaju podnošenja tužbe u vezi s odgovornošću proizvođača protiv tvrtke PERI zbog nedostatka u predmetu isporuke, dobavljač je dužan naknaditi tvrtku PERI za odgovornost proizvođača koja proizlazi iz navedenog nedostatka.
16.2. U slučaju da treća strana podnese tužbu protiv tvrtke PERI u vezi s povredom prava vlasništva i/ili patentnih prava u pogledu artikala isporučenih od strane dobavljača, dobavljač je dužan naknaditi tvrtki PERI štetu u vezi s takvim zahtjevom.
16.3. Nadalje, tvrtka PERI snosi odgovornost isključivo prema zakonskim odredbama.

17. Računi
17.1. Računi se izdaju u jednom primjerku posebno za svaku narudžbu, sadrže broj narudžbe i ostale identifikacijske oznake narudžbe, a šalju se na adresu tvrtke PERI (Banjavčićeva 13, 10 000 Zagreb).

18. Osiguranje
18.1. Tvrtka PERI ne snosi troškove osiguranja predmeta isporuke, a naročito špediterskog osiguranja.
18.2. Tvrtka PERI samostalno se osigurala za eventualna oštećenja u transportu.

19. Reference i publikacije
19.1.
 U slučaju izlaganja referenci i publikacija, dobavljač može koristiti isključivo poslovno ime ili zaštitni znak tvrtke PERI, pod uvjetom da je tvrtka PERI prethodno dala pisanu suglasnost za takvo korištenje.

20. Raskid i nevaljanost uvjeta
20.1. Tvrtka PERI ima pravo odustati od ugovora u slučaju prekida poslovanja dobavljača, a do toga nije došlo krivnjom tvrtke PERI.
20.2. PERI ima pravo prema vlastitom nahođenju raskinuti ugovor uz pismenu obavijest od trideset (30) dana.
20.3. PERI ima pravo automatski raskinuti ugovor bez davanja dodatnog roka u slučaju da dobavljač postane nesolventan ili padne pod stečaj ili kada nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze.
20.4. Ako bilo koja odredba ili dio odredbe ovih uvjeta jest ili postane nezakonita, nevaljana ili neprovediva u smislu pozitivnog zakonodavstva, preostali dijelovi dane odredbe, odnosno ugovora, ostat će na snazi. Strane su suglasne izmijeniti ili pokušati zamijeniti bilo koju nezakonitu, nevažeću ili neprovedivu odredbu zakonskom, valjanom ili provedivom odredbom kako bi se postigao isti pravni učinak u najvećoj mogućoj mjeri.

21. Viša sila
21.1. Ako – kao rezultat događaja koji je izvan njezine kontrole – jedna od ugovornih strana nije u mogućnosti izvršiti dio ili sve svoje obveze prema ugovoru, gdje navedeni događaj uključuje nemogućnost korisnika da primi, prihvati ili koristi usluge ("slučaj više sile"), navedena ugovorna strana oslobođena je ispunjavanja svojih obveza u mjeri i za vrijeme trajanja nemogućnosti. Ugovorna strana koja je pogođena višom silom dužna je poduzeti sve potrebne mjere kako bi se utjecaj više sile smanjio na najbolji mogući način. Kvar mehaničke, računalne ili telekomunikacijske opreme, pad softvera, nestanak struje, promjena u financijskom stanju, cijenama i/ili isporuci sirovina, štrajkovi i drugi radni sporovi bilo kojeg predstavnika dobavljača (ili njegovih povezanih društava, odnosno njihovih predstavnika) ne smatraju se događajem više sile.

22. Mjesto realizacije i ispunjenja obveza
22.1. Mjesto provedbe i ispunjenja obveza dobavljača vezanih uz tvrtku PERI jest sjedište tvrtke PERI, Banjavčićeva 13, 10 000 Zagreb.

23. Završne odredbe
23.1. Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovih uvjeta nadležan je sud u Zagrebu.